Kontrolna tabla / Postanite član

Učlani se
Procedura nakon izdavanja potvrde o registraciji sindikalne organizacije

izrada pečata s.o. od strane Faksimila (zahtjev za izradu pečata izdaje Savez sindikata CG)

Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima – izdaje MONSTAT – Zavod za statistiku

Za dobijanje navedenog Obavještenja potrebno je popuniti Prijavu o razvrstavanju po djelatnostima koja se pribavlja u Monstatu i ovjerava pečatom.Uz prijavu se prilaze uplatnica u iznosu od 5e a koja glasi na ime fizičkog lica i to na sledeci ziro račun-832-3161-26 uz svrhu uplate- RAT dok se kao naziv primaoca unosi Budzet CG.No osnovu prethodnog Monstat izdaje Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima uz prethodni uvid u Potvrdu o registraciji sindikalne organizacije.

Za deponovanje potpisa i otvaranja žiro računa s.o. u banci prilaze se Obavještenje iz Monstata i Potvrda Ministarstva rada i socijalnog staranja.


Osnivanje Sindikalne organizacije posredstvom Stručne službe SSCG

Pravilnikom o registraciji sindikalnih organizacija (Sl. List CG br.33/10) utvrdjena je nadležnost Ministarstva rada i socijalnog staranja za upis- registraciju Sindikalnih organizacija.

U cilju jedinstvene evidencije sindikalnih organizacija-članica u sastavu SS CG te efikasnijeg i jednostavnijeg postupka registracije sindikalnih organizacija, zaposleni se mogu posredstvom Stručne službe Saveza sindikalno organizovati.

Zaposleni ( najmanje 3) koji namjeravaju da se sindikalno organizuju kao članice SS CG , te da naj taj način ostvare prava i interese , dostavljaju Stručnoj službi Saveza inicijalna akta neophodna za dalji postupak registracije :

  • Zapisnik sa Skupštine Sindikalne organizacije;
  • Spisak zaposlenih- prisutnih na Skupštini propraćen JMB i svojeručnim potpisima;
  • Potvrda o registraciji privrednog društva, ustanove.
  • Navedena dokumenta lično dostavlja predsjednik sindikalne organizacije.

Na bazi prethodnog predsjednik sindikalne organizacije potpisuje Pravila i ostala propratna akta koja se ovjeravaju pečatom SS CG i distribuiraju Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore (kon. Tel. 020/482-467), koje u roku od 30 dana izdaje potvrdu o registraciji sindikalne organizacije.

Nakon toga predsjednik sindikalne organizacije dostavlja predmetni akt na uvid Stručnoj službi te se u skladu sa tim finalizuje postupak registracije odnosno preostaje izrada pečata sindikalne organizacije te izdavanje Obavještenja o razvrstavanju po djelatnostima od strane Monstata-Zavoda za statistiku u funkciji otvaranja žiro računa sindikalne organizacije kod odgovarajuće Banke.

Za dodatne informacije možete se obratiti Sručnoj službi SS CG- Nataliji Šuškavčević na kont. tel.020/230-713.

(Napomena:svaka promjena naziva već registrovane sindikalne organizacije usled promjene naziva privrednog društva , ustanove i sl.odnosno promjena sindikalnog predstavnika podrazumijeva registrovanje tih činjenica kod resornog Ministarstva,te se u odnosnom slučaju možete takodje obratiti Stručnoj službi Saveza).

Dokumenta
Pristupnica

Prijava SO

PRAVILA SO ogledni primjerak