GLAVNI ODBOR

Glavni odbor čine Generalni sekretar, dva izvršna sekretara, predsjednici granskih sindikata (odnosno njihovi predstavnici) i predsjednici Odbora mladih i Odbora za rodnu ravnopravnost.

Glavni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i Kongresu.

Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Glavni odbor saziva se na inicijativu generalnog sekretara Saveza ili jedne trećine članova Glavnog odbora.

Predsjednik Skupštine, po pravilu, učestvuje u radu Glavnog odbora.

Nadležnosti Glavnog odbora su da:

 • Osigurava da se u sindikatima i Savezu sprovode sindikalni programi i Statut;
 • Daje saglasnost na imenovanje sekretara;
 • Donosi odluku o pravima i obavezama sekretara;
 • Verifikuje članove Glavnog odbora, u skladu sa ovim Statutom;
 • Imenuje predstavnike za konsultacije i pregovore sa predstavnicima poslodavaca, Vlade radi lobiranja kod predstavnika parlamenta, političkih lidera, drugih organa ili tijela, koja se smatraju primjenjivim za to i prima izvještaj o istim, te odobrava ili odbija rezultate tih pregovora (nacrt kolektivnog ugovora, zakona i dr.);
 • Imenuje predstavnike Saveza u Socijalni savjet i druge organe i tijela na nivou države, u kojima se odlučuje o pitanjima koja su od značaja za materjalni i socijalni položaj zaposlenih;
 • Organizuje informisanje i komunikaciju između različitih struktura Saveza;
 • Razmatra izvještaje o aktivnostima različitih organizacija, institucija ili drugih organa u kojima Savez ima predstavnike;
 • Prihvata zahtjeve za članstvo granskih sindikata;
 • Formira privremene radne grupe, stalne odbore ili komisije, ako se to smatra korisnim, razmatra izvještaje privremenih i stalnih organa i zauzima stavove o preporukama koje one izraze, razmatra izvještaje odbora za rodnu ravnopravnost i mladih i drugih interesnih grupa i diskutuje o njihovim preporukama, usvaja pravila, pravilnike i odluke o radu Saveza i donosi svoj poslovik;
 • Donosi odluku o organizovanju i načinu rada Stručne službe Saveza, prioritetima u pogledu sektora, eksperata i sindikalnih službenika angažovanih od strane Saveza;
 • Razmatra aktivnosti Saveza i saradnju Saveza i drugih sindikalnih centara, NVO-a i drugih organizacija sa kojima  Savez ima zajednički interes;
 • U slučaju potrebe definiše smjernice za humanitarne aktivnosti Saveza;
 • Prima izvještaje o kontaktima i saradnji Saveza sa međunarodnim institucijama i organizacijama;

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *