SKUPŠTINA SAVEZA

Skupština Saveza je najviši organ Saveza između dva Kongresa. Sastaje se najmanje jednom godišnje.

Skupštinu Saveza čine:

 • Predsjednici granskih sindikata;
 • Po jedan predstavnik odbora (za rodnu ravnopravnost, mladih, nezaposlenih, invalida, penzionera i dr.)

Broj članova Skupštine utvrđuje se odlukom, na način da svaki granski sindikat ima pravo na  dodatni broj članova, shodno finansijskoj participaciji. Dodatni broj članova se utvrđuje po principu jedan član na svakih 2 % udjela u finansiranju Saveza, sa po još jednim članom.

Broj članova Skupštine, kao i procenat udjela, utvrđuje se odlukom na temelju izvještaja Nadzornog odbora u procentu udjela u finansiranju Saveza u razdoblju između dva Kongresa, a najkasnije do dana donošenja odluke o održavanju Kongresa Saveza.

Svaki član Skupštine pri odlučivanju raspolaže sa jednim glasom.

Mandat člana Skupštine prestaje prije isteka mandatnog perioda i u slučaju opoziva, njegove ostavke, smrti ili prestanka članstva u granskom sindikatu.

Ako u toku mandatnog razdoblja pojedini sindikati istupe ili budu isključeni iz Saveza, njegovim članovima prestaje mandat u Skupštini, a sastav Skupštine se umanjuje za njegov broj.

Generalni sekretar učestvuje u radu Skupštine. Konstitutivnu sjednicu Skupštine saziva i predsjedava joj najstariji član Skupštine.

Sjednice Skupštine Saveza saziva i njima predsjedava predsjednik Skupštine. Vanrednu sjednicu Skupštine Saveza može da sazove predsjednik Skupštine na zahtjev generalnog sekretara, Glavnog odbora ili na zahtjev granskih sindikata sa najmanje 1/3 udjela u finasiranju Saveza.

Skupština Saveza donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, osim odluke o organizovanju generalnog štrajka, odluke o pitanjima opšteg kolektivnog ugovora, izmjena i dopuna Statuta izmedju dva Kongresa, koje se donose dvotrećinskom većinom članova Skupštine Saveza.

Nadležnosti Skupštine Saveza su da:

 • Bira predsjednika Skupštine na predlog granskih sindikata tajnim glasanjem;
 • Jednom godišnje provjerava finansijski doprinos Savezu za prethodnu godinu i u skladu sa utvrđenim stanjem vrši odgovarajuće promjene u sastavu Skupštine Saveza;
 • Izmedju dva kongresa bira, u slučaju opoziva, ostavke, izglasavanja nepovjerenja, smrti i drugih razloga, generalnog sekretara i članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
 • U okviru odluka i programske orjentacije, definiše aktivnost Saveza između dva kongresa i nadgleda njihovu primjenu;
 • Odlučuje o akcijama Saveza – protestima, kampanjama, štrajkovima i dr;
 • Razmatra izvještaj generalnog sekretara, Statutarne komisije i Nadzornog odbora, u slučaju da je to neophodno, organizuje posredovanje, arbitražu, u slučaju konflikta između sindikata, nadgleda aktivnosti  teritorjalnog oblika organizovanja i kancelarija  Saveza;
 • Isključuje granske sindikate ako su se za to stekli uslovi;
 • Odobrava investicionu politiku Saveza, uključujući osnivanje i vođenje privrednih društava, štedionica, banaka i drugih pravnih entiteta vlasništva Saveza, usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju Saveza i fondova za prethodnu godinu, raspravlja o finansijskim planovima Saveza i njihovim posledicama;
 • Odlučuje o učlanjenju u međunarodne organizacije;
 • Na predlog generalnog sekretara Saveza donosi odluku o formiranju Resursnog centra za socijalni dijalog;
 • Pokreće proceduru za sazivanje redovnih i vanrednih kongresa i usvaja programska i prateća dokumenta koja se podnose Kongresu.

Posebnom odlukom o organizaciji i načinu rada Skupštine, bliže se reguliše sadržaj, način organizovanja, zadatke, nadležnosti Skupštine, predsjednika Skupštine i drugih radnih tijela Skupštine.

Prilikom izbora članova Skupštine neophodno je poštovati principe rodne ravnopravnosti i zastupljenosti.

Predsjednik Skupštine

 1. Predsjednika Skupštine Saveza, na predlog granskih sindikata, iz redova članova Skupštine, bira Skupština Saveza.
 2. Predsjednik Skupštine saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i prati sprovodjenje odluka i zaključaka Skupštine.
 3. Na predlog predsjednika Skupštine Saveza, iz redova članova Skupštine, Skupština bira jednog potpredsjednika Skupštine.
 4. Poslovnikom o radu Skupštine definisana su prava i obaveze predsjednika Skupštine.
 5. Predsjednik Skupštine za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *