NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Saveza kontroliše korišćenje cjelokupne imovine i sredstava Saveza,  prati ostvarivanje utvrdjene finansijske politike, kontroliše, razmatra način prikupljanja, raspodjele i trošenja sindikalne članarine koja pripada Savezu, kontroliše finansijsko poslovanje organa Saveza kao i obračune uplate pripadajućeg dijela članarine sindikata Saveza.

U postupku revizije spornih odluka granskih sindikata, koje se odnose na obračun i uplatu pripadajućeg dijela članarine za Savez, Nadzorni odbor ima pravo uvida u te odluke i  predlaganja ovlašćenim organima granskih sindikata stavljanje van snage istih. Odluke za koje Nadzorni odbor zaključi da su u suprotnosti sa odgovarajućom odlukom Saveza, kao i predlaganje drugih mjera za osiguranje sprovođenja odluka Saveza, ovlašćeni organ granskog sindikata dužan je da ih u roku od 30 dana razmotri, kojom prilikom na sjednicu poziva predstavnika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima tri člana i tri zamjenika, diplomirane ekonomiste (VII-1 stepenom stručne spreme, 240 cspk), sa najmanje tri godine rada u struci. Članove i zamjenike nadzornog odbora bira kongres tajnim glasanjem između više kandidata koje predlažu granski sindikati. Lica koja imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme u Savezu sindikata CG, ne mogu biti članovi Nadzornog odbora. Svoje nalaze o izvršenoj kontroli Nadzorni odbor upućuje organu čije je poslovanje kontrolisao, Skupštini Saveza i Glavnom odboru.

Konstitutivnu sjednicu Nadzornog odbora Saveza zakazuje generalni sekretar, a izbor predsjednika Nadzornog odbora vrši se između izabranih članova u skladu sa pravilima odbora.

Nadzorni odbor postupa i po zahtjevu generalnog sekretara Saveza, u skladu sa ovim Statutom.

Nadzorni odbor razmatra izvještaj popisnih komisija imovine Saveza.

Nadzorni odbor za svoj rad između Kongresa odgovara Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi izvještaj  Skupštini Saveza.

Akta Nadzornog odbora su mišljenja, nalazi i odluke.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Predsjednik Nadzornog odbora učestvuje u radu Skupštine Saveza bez prava odlučivanja Saveza.

Član Nadzornog odbora ne može  biti biran za člana drugih organa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *