Zakonska regulativa

Naziv zakona/propisa
Ustav Crne Gore 
Zakon o državnim službenicima i namještenicima
Zakon o radu
Zakon o Fondu rada 
 Zakon o inspekciji rada
Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama 
Zakon o reprezentativnosti sindikata 
Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti
 Zakon o Socijalnom savjetu
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o zabrani zlostavljanja na radu
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o privatizaciji privrede
Zakon o sudovima
Zakon o svetkovanju vjerskih praznika
Zakon o volonterskom radu
Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore
Zakon o zaštiti i zdravlju na radu
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju
Zakon o unutrašnjoj trgovini
Zakon o medijima
Granski kolektivni ugovor za turizam
Granski kolektivni ugovor za Univerzitet Crne Gore
Granski kolektivni ugovor za telekomunikacije
Granski kolekektivni ugovor za socijalnu djelatnost
Granski kolektivni ugovor za djelatnost metalurgije
Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede
Granski kolektivni ugovor za djelatnost šumarstva
Granski kolektivni ugovor za djelatnost tekstila
Granski kolektivni ugovor za drumski saobraćaj
Granski kolektivni ugovor za energetiku
Granski kolektivni ugovor za gradjevinarstvo i industriju gradjevinskog materijala
Granski kolektivni ugovor za informativnu grafičku i izdavačku djelatnost
Granski kolektivni ugovor za oblast kulture
Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete
Granski kolektivni ugovor za pomorski saobraćaj i lučko – pretovarne usluge
Granski kolektivni ugovor za stambeno – zamjena
Granski kolektivni ugovor za stambeno
Granski kolektivni ugovor za ustanove učeničkog i studentskog standarda
Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost
Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o upravnom postupku
Zakon o štrajku
Zakon o strancima
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o porezu na dohodak fizickih lica
Zakon o privrednim drustvima
Zakon o Socijalnom savjetu
Zakon o mirnom rjesavanju radnih sporova
Zakon o elektronskim medijima
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno
Zakon o državnim i drugim praznicima
Opšti kolektivni ugovor