STATUTARNA KOMISIJA

Statutarna komisija ima tri člana i tri zamjenika, diplomirane pravnike (VII-1 stepen stručne spreme, 240 cspk), sa najmanje tri godine rada u struci. Članove i zamjenike članova Statutarne komisije bira Kongres tajnim glasanjem, izmedju više kandidata predloženih od strane sindikata.

Zadaci Statutarne komisije su:

  • Analizira primjenu Statuta;
  • Daje tumačenje i obrazloženje odredaba ovog Statuta;
  • Ocjenjuje da li su statuti granskih sindikata, u dijelu koji se odnosi na Savez, u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta. U postupku ocjenjivanja Statutarna komisija Saveza može zatražiti da se nadležni organ sindikata u roku od 30 dana izjasni o spornim pitanjima.

Ocjena Statutarne komisije nakon ovako sprovedenog postupka je izvršna i  konačna.

  • Ocjenjuje i donosi odluke o usklađenosti pravila, poslovnika, odluka i drugih akata Saveza sa ovim Statutom
  • Raspravlja i rješava žalbe članova i organa statutarnog karaktera koje su joj upućene i u nadležnosti su Saveza;
  • Obavlja i druge poslove u vezi sa primjenom Statuta (utvrđivanje i objavljivanje prečišćenog teksta Statuta i sl);

Konstitutivnu sjednicu Statutarne komisije Saveza zakazuje Generalni sekretar, a izbor predsjednika Statutarne komisje vrši se između izabranih članova u skladu sa pravilima.

Statutarna komisija donosi Poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovara Kongresu SSCG i Skupštini. Član Statutarne komisije ne može  biti biran za člana drugih organa Saveza.

Predsjednik Statutarne komisije učestvuje u radu Skupštine Saveza, bez prava odlučivanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *