Svrha i ciljevi

SVRHA I CILJEVI ORGANIZOVANJA I DJELOVANJA SAVEZA SINDIKATA CRNE GORE

Savez sindikata Crne Gore je član sindikalnog pokreta Evrope i svijeta (EKS i MKS) i beskompromisno je opredijeljen za ostvarivanje neotuđivih prava čovjeka na slobodu i socijalnu pravdu.

Sindikat ne može i ne smije služiti nikog sem svog članstva. Članstvo, zauzvrat ne može služiti nikoga ko se javno ili djelima deklarisao kao oponent ne samo sindikata, već svijeta rada uopšte.

Sindikat je jedini predstavnik svijeta rada i kao takav, kada god je to korisno za interese ne samo članstva, već i zaposlenih, sklapa sporazume i dogovore sa socijalnim partnerima, kako bi u partnerskom odnosu zaštitio ili unaprijedio te interese.

Sindikat gradi odnose socijalnog partnerstva sa zakonodavnom i izvršnom vlašću (Skupštinom i Vladom Crne Gore), kao i sa poslodavcima, koji su nezaobilazna poluga, koja sa drugom polugom, kapitalom, pokreće privrednu aktivnost i donosi blagostanje čitavom društvu. Ako se te poluge razilaze i sudaraju trpi cijelo društvo.

Savez sindikata Crne Gore je interesna, samostalna, demokratska, nezavisna i dobrovoljna organizacija članica sindikata, organizovanih u sindikate djelatnosti-grane.

Savez promoviše principe socijalne pravde, vladavine prava i demokratije poštujući međunarodne standarde, insistirajući na ratifikaciji i primjeni konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske socijalne povelje, kao i na poštovanu ljudskih i socijalnih prava.

SSCG se zalaže za jačanje zajedništva i solidarnosti među radnicima u Crnoj Gori, Evropi i svijetu, prosperitet svih radnika nezavisno od nacionalnosti, pola rase i vjere, osiguranje mira, demokratski razvoj i slobodno sindikalno djelovanje. Radi tih ciljeva može se udruživati s drugim sindikalnim asocijacijama u Crnoj Gori, Evropi i svijetu.

Savez, i u njega udruženi sindikati, nezavisni su od poslodavaca, vlasti, političkih stranaka i vjerskih zajednica.

Svrha organizovanja i djelovanja Saveza je okupljanje sindikata u djelotvornu cjelinu i zastupanje zajedničkih interesa na svim područjima, naročito po pitanju državne, socijalne i kulturne politike.

Savez naročito djeluje:

 • Na uspostavljanju i očuvanju socijalne i demokratske pravne države i njenog slobodnog i demokratskog društvenog uređenja;
 • Na ostvarivanju i očuvanju temeljnih ljudskih sindikalnih prava i sloboda kao i nezavisnosti sindikalnog pokreta;
 • Na zastupanju i zaštiti interesa zaposlenih na nacionalnoj i međunarodnoj, državnoj, socijalnoj i zdravstvenoj politici, uključujući i zaštitu čovjekove okoline;
 • U politici tržišta rada, zapošljavanja i radno-socijalne sigurnosti;
 • Na pravnoj zaštiti zaposlenih;
 • U politici sticanja imovine, planiranja državnog razvoja;
 • U novčano-finansijskoj i poreskoj politici;
 • U politici cijena, konkurencije i politici prema potrošačima;
 • U promovisanju nacionalne i međunarodne obrazovne politike, mogućnosti za dalje školovanje i usavršavanje radi ostvarenja načela jednakih šansi, socijalne pravednosti i demokratizacije školovanja;
 • U promovisanju zaštite na radu;
 • U socijalnom dijalogu na svim nivoima;
 • Suzbijanju sive ekonomije i svih aktivnosti koje ostavljaju zaposlene bez radnog statusa, prava i pristupa programima socijalne zaštite i dr;
 • Prava na vođenje kampanje, lobiranje i jačanje svijesti o svim pitanjima koja se odnose na zaposlene i sindikalno članstvo (protesti, demonstracije, bojkoti i štrajkovi);
 • Na jačanju saradnje sa organizacijama civilnog društva, kada mogu da doprinesu većem uticaju sindikata i civilnog društva na položaj zaposlenih;
 • Poziva na međunarodnu solidarnost pri učešću u međunarodnim sindikalnim akcijama i kampanjama.

Savez djeluje shodno načelima:

 • Pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje; – Dobrovoljnosti učlanjenja i istupanja iz sindikata;
 • Dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Saveza;
 • Samostalno utvrđivanje i donošenja programa, biranja kadrova i metoda sindikalne borbe, te finansijske samostalnosti;
 • Radničke solidarnosti;
 • Javnosti rada tijela Saveza i odgovornosti funkcionera prema organima;
 • Izgrađivanje temeljnih stavova i interesa članova granskih sindikata, te donošenje odluka većinskim odlučivanjem, uz uvažavanje manjinskih interesa;
 • Mirnog rješavanja konflikata između sindikata, dogovaranjem, mirenjem i posredovanjem.

Savez u navedenim aktivnostima djeluje na osnovu Programske orjentacije koja se definiše na Kongresu Saveza.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *