KONGRES

Kongres je najviši organ Saveza.

Kongres se održava svake pete godine.

Odluku o održavanju Kongresa donosi Skupština Saveza, najmanje tri mjeseca prije njegovog održavanja i utvrdjuje dnevni red Kongresa.

Delegate za Kongres biraju granski sindikati na osnovu prethodno donešenih odluka Skupštine Saveza. Ukupan broj delegata i raspored po sindikatu utvrđuje Skupština. Skupština utvrđuje isti broj za svaki sindikat i dodatni broj  na osnovu procenta u finansiranju sindikata u Savez, između dva Kongresa, do dana donošenja odluke o održavanju Kongresa Saveza.  Istom odlukom Skupština osigurava određeni broj delegata sa teritorija i odbora.

Članovi Skupštine, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i Generalni sekretar, po funkciji su delegati Kongresa, bez prava odlučivanja kada se izjašnjava o njihovim izvještajima i razrješenju.

Kongres  punopravno odlučuje ako prisustvuje polovina od ukupnog broja delegata.

Na plenarnom zasjedanju Kongres:

 • Verifikuje mandate delegata Kongresa;
 • Usvaja Poslovnik o radu i određuje svoja radna tijela;
 • Usvaja Statut Saveza i  njegove izmjene i dopune;
 • Raspravlja i usvaja izvještaje o radu organa Saveza između dva Kongresa
 • Razrješava članove organa prethodnog saziva (Generalnog sekretara,Skupštinu, Glavni odbor, Statutarnu komisiju i Nadzorni odbor);
 • Usvaja Program Saveza;
 • Usvaja rezolucije;
 • Bira Generalnog sekretara Saveza;
 • Verifikuje članove Skupštine Saveza i Glavnog odbora;
 • Bira članove Statutarne komisije;
 • Bira članove Nadzornog odbora;
 • Odlučuje o članstvu u međunarodnim i evropskim organizacijama;
 • Odlučuje o međusobnim pravima i obavezama sindikata i Saveza;
 • Rješava žalbe  upućene Kongresu.

Svi organi Saveza obavezni su da održe svoje konstitutivne sjednice u roku od 30 dana od dana održavanja Kongresa. Vanredni Kongres  se saziva kada to zahtjevaju više od polovine granskih sindikata, sa najmanje polovinom učešća u finansiranju Saveza.

Granski sindikati iz prethodnog stava pripremaju nacrte kongresnih dokumenata i svu dokumentaciju neophodnu za održavanje Vanrednog kongresa. Vanredni Kongres se može sazvati i na inicijativu Skupštine Saveza, kada se ocijeni da Skupština Saveza ne može djelovati  na osnovu dotadašnjeg programa ili Statuta, kad ne ostvaruje zajednički dogovorene programske zadatke ili kada ostane sa manje od pola članova.

Za broj delegata vanrednog Kongresa i proceduru njihovog izbora važe  ista pravila kao i za održavanje redovnog Kongresa.

Vanredni kongresi se saziva najmanje dva mjeseca prije održavanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *