U PONEDJELJAK 25. SEPTEMBRA OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O RADU

Savez sindikata Crne Gore (SSCG) organizovaće u ponedjeljak okrugli sto na temu Nacrta zakona o radu.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici SSCG, Vlade, Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Unije poslodavaca (UPCG).

Osnovni razlog za izradu novog zakona o radu je, kako se navodi u obrazloženju Nacrta, usklađivanje radnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, koje su predviđene Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, kao i konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada (MOR).

Cilj donošenja novog zakona je suzbijanje sive ekonomije i pronalaženje instrumenata za to.

Novim zakonom je, kroz odredbe koje se odnose na prava zaposlenih, proširena njihova zaštita za vrijeme korišćena usvojiteljskog odsustva i uvedena njegova obaveza da u roku od tri dana od promjene adrese stanovanja o navedenom obavijesti poslodavca, zbog lakše dostave zaposlenom.

„U zakon se ponovo uvodi postupak zasnivanja radnog odnosa kroz odredbe koje se odnose na prijavljivanje i javno oglašavanje. Poslodavac u skladu sa navedenim zasniva radni odnos sa zaposlenim na brz i efikasan način, bez ikakvih administrativnih barijera. Dovoljno je da radno mjesto prijavi Zavodu za zapošljavanje”, dodaje se u obrazloženju.

Jedna od novina je da je prilikom zaključivanja ugovora o radu poslodavac dužan da primjerak ugovora uruči zaposlenom.

“U cilju suzbijanja sive ekonomije uvedena je odredba kojom je propisano da se za zaposlenog koji je stupio na rad bez ugovora o radu smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. Poslodavac je u obavezi da sa tim zaposlenim zasnuje radni odnos u roku od tri dana od stupanja na rad”, objašnjeno je u tekstu Nacrta zakona.

Međutim, ukoliko zaposleni ne ispunjava posebne uslove predviđene aktom o sistematizaciji, poslodavac je u obavezi da mu omogući jedno od prava predviđenih za one koji su proglašeni tehnološkim viškom, pa i isplatu otpremnine.

Kao jedna od bitnih novina propisuje se da ugovor o radu traje tri godine u odnosu na sada važeće zakonsko rješenje prema kojem je trajao dvije godine. Navedeni period obuhvata i vrijeme kada je zaposleni bio angažovan kod poslodavca preko Agencije za ustupanje zaposlenih.

Jedna od bitnih novina je da se godišnji odmor ne može zamjeniti novčanom naknadom, jedino u slučaju prestanka radnog odnosa.

U važećem zakonu propisano je da novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju. Novim zakonom je predviđeno da ona zastarijevaju u roku od četiri godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *