BEZ DOSTOJANSTVENOG RADA NEMA IZLASKA IZ SIROMAŠTVA

U svetu i kod nas danas se obilježava Svetski dan dostojanstvenog rada. Generalni sekratar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica navodi da  je ove godine globalna pažnja na svjetskoj borbi za minimalne zarade, ali one od kojih se može živjeti kao i o povećanju plata za sve radnike. 

– Svjedoci smo sve većih razlika u životnom standardu, na štetu ogromne većine koja sastavlja kraj sa krajem. Razlike su posledica, između ostalog, tzv „kazino kapitalizma“ i pohlepe za profitom vlasnika kapitala, koji se često gomila preko radničkih leđa. Ove godine upravo želimo da ukažemo na te činjenice, tako da su poruke koje ove godine upućuje Međunarodna konfederacija sindikata globalne prirode, a opet primjenjive i na ovom prostoru – kazao je Zarubica.

POBJEDA: Šta znači dostojanstven rad, za koji se sindikati u svijetu bore?

ZARUBICA: Dostojanstven rad mora biti u centru pažnje svih vladinih akcija usmjerenih na obnovu ekonomskog rasta i novu globalnu ekonomiju koja stavlja ljude na prvo mjesto. Imamo paradoksalne situacije da se bilježi ekonomski rast, što je naravno cilj ekonomske politike, ali da I radnici i njihove porodice ne osjećaju benefite od toga. Vlada bi trebala razmatrati pozive sindikata koji traže dostojanstvene plate, sigurna i bezbjedna radna mjesta, te zaustavljanje pohlepnih korporacija koje određuju pravila ekonomije. To znači garancija da minimalna plata mora biti dovoljna da osigura dostojanstven standard života, da se poštuju  prava na slobodu udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje za sve zaposlene.

POBJEDA: Kolika je stvarna moć sindikata kako bi se osigurala zaštita dostojanstva radnika?

ZARUBICA: SSCG kao jedan od socijalnih partnera, kroz socijalni dijalog učestvuje u donošenju veoma bitnih odluka i zakona koji se odnose na položaj zaposlenih. S tim u vezi potrebno je podsjetiti da se u cilju potpunije zaštite prava zaposlenih na dostojanstven rad pristupilo i potpisivanju Memoranduma o razumijevanju o programu dostojanstvenog rada za period 2015-2017. u aprilu 2015. godine između Vlade, socijalnih partnera i MOR-a. Naravno da je to jedan od segmenata u unapređenju i zaštiti dostojastvenog rada, pored drugih rješenja u okviru zakonskih propisa. 

Bez dostojanstvenog rada nema izlaska iz siromaštva. Sindikati moraju biti odlučniji i jedinstveniji koristeći sve legalne vidove sindikalne borbe za sigurno radno mjesto, za zaradu, penziono-socijalnu i zdravstvenu zaštitu Svakako da se sva ova pitanja i borba za dostojanstven rad mogu obezbijediti unapređenjem zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite i naravno uz učešće svih socijalnih partnera, tj kroz socijalni dijalog.

POBJEDA: Koji su osnovni problemi radnika koji su obilježili ovu godinu?

ZARUBICA: Problemi zaposlenih koji su obilježili ovu kao i prethodne godine su svakako, kršenje prava iz radnog odnosa, isplaćivanje zarada mimo Zakona i mimo zakonskih okvira, neredovno uplaćivanje poreza i doprinosa, kršenje prava na korišćenja godišnjih odmora, prekovremenog rada, rada u dane državnih i vjerskih praznika, kao i pravo na sindikalno organizovanje i udruživanje i dr. U SSCG imamo svakodnevnu komunikaciju sa zaposlenima koji nijesu zadovoljni položajem, kojima se krše njihova prava, o čemu svjedoče svakodnevna obraćanja našim pravnim kancelarijama.  SSCG se obraćaju nezadovoljni i obespravljeni zaposleni radi zaštite svog materijalnog, ekonomskog i socijalnog položaja,  kao  i radno pravnog  statusa.

POBJEDA: Nacrt Zakona o radu je prošao javnu raspravu, koje su to tačke koje vi ocjenjujete bolje za radnike u odnosu na prethodni zakon?

ZARUBICA: SSCG je u toku Javne rasprave o Nacrtu Zakona o radu organizovao Okrugli sto na kome su date primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o radu, koje su proslijeđene Ministarstvu rada i socijalnog staranja na dalji postupak. SSCG  smatra da su novim Zakonom o radu predviđena rješenja koja se mogu ocijeniti  afirmativnim, a tiču se prije svega rada na neodređeno vrijeme, roditeljsko odsustvo, ugovori van radnog odnosa, disciplinski postupak, zaštita prava zaposlenih i dr. Posebno treba istaći da se novim Zakonom o radu predviđaju i određene novine, a odnose se na donošenje akta o sistematizaciji od strane poslodavaca, javno oglašavanje radnih mjesta, rad na određeno kao izuzetak i to u trajanju od 36 mjeseci, uključujući i rad preko Agencija o ustupanju zaposlenih, obavezno obraćanje zaposlenih Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova prije obraćanja nadležnom sudu, kao i obavezu poslodavca da prihvati postupak mirnog rješavanja radnog spora i dr. I pored toga što je Radna grupa za izradu ovog Nacrta Zakona postigla veliki stepen konsenzusa oko određenih pitanja, ipak SSCG ne može biti u potpunosti zadovoljan sa predloženim rješenjima, a posebno koja se odnose na rad na određeno vrijeme (koje se vezuje za zaposlenog, a ne za radno mjesto), pitanje Agencija za ustupanje zaposlenih, pitanje zarada, preraspodjela radnog vremena, zastarelost potraživanja i dr. Naravno da posebno treba insistirati na sprovođenju zakonskih normi u praksi, jačanje kontrolnih funkcija državnih organa, jer ako toga nema, onda nema ni adekvatne primjene, niti zaštite položaja zaposlenih.

POBJEDA: Koliko članova broji Savez sindikata Crne Gore i koliko granskih sindikata ima? Šta ćete uraditi da povećate brojnost?

ZARUBICA: SSCG kao reprezentativna organizacija, sa najvećim brojem članova na državnom nivou broji oko 40.000 zaposlenih.  SSCG u svom sastavu ima 22 granska sindikata, konstituenata SSCG, koji zastupaju prava zaposlenih na nivou grana.

Prioritet SSCG je očuvanje radnih mjesta, poboljšanje uslova rada, zaštite na radu, povećanje zarada i životnog standarda zaposlenih, a sve to nije moguće ukoliko se zaposleni ne organizuju u svoje sindikate koji će mu u budućnosti biti jedina zaštita pred poslodavcima i šire. Pored toga, SSCG će insistirati da kolektivni ugovori važe samo za članove sindikata. Položaj svog članstva možemo unaprijediti jedino ukoliko se naše članstvo sindikalno organizuje, što svakako nije lako, iz razloga što mnogi poslodavci, posebno u privatnom sektoru ne dozvoljavaju sindikalno organizovanje. SSCG  će u narednom periodu, kao što je to i do sada činio, svoju aktivnost usmjeriti ka većem sindikalnom organizovanju, kroz veću informisanost zaposlenih, o njihovim pravima i obavezama, te pružanju stručne pravne i sudske zaštite svom članstvu preko Pravnih kancelarija SSCG.  

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *