Raskinuti ugovore sa lošim vlasnicima

Po­lo­žaj za­po­sle­nih u obla­sti po­ljo­pri­vre­de, du­van­ske i pre­hram­be­ne in­du­stri­je ni­ka­da ni­je bio go­ri, a ne­ma iz­gle­da da će se sta­nje u do­gled­no vri­je­me po­bolj­ša­ti, sa­op­štio je pred­stav­nik te sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Velj­ko Ba­o­šić u raz­go­vo­ru za „Dan”. Ba­o­šić je ka­zao da se o ne­ka­da­šnjim bren­do­vi­ma po ko­ji­ma je Cr­na Go­ra bi­la po­zna­ta, kao što su Pri­mor­ka, Ri­bar­stvo, Eko me­du­za, vi­še ne mo­že ni go­vo­ri­ti ima­ju­ći u vi­du ka­ko su za­vr­ši­le te fa­bri­ke, a na­ro­či­to nji­ho­vi za­po­sle­ni.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, raz­log uni­šte­nja fa­bri­ka uglav­nom su bi­le štet­ne pri­va­ti­za­ci­je, a sin­di­kat, na či­jem je če­lu, tra­ži ras­kid ugo­vo­ra sa svim in­ve­sti­to­ri­ma ko­ji ni­je­su po­što­va­li svo­je oba­ve­ze, ka­ko bi fa­bri­ke ko­je ima­ju si­ro­vi­nu, rad­nu sna­gu i pla­sman, vra­ti­li u okri­lje dr­ža­ve.

Ba­o­šić je na­gla­sio da se rad­ni­ci­ma u toj obla­sti po­sve­ću­je na­mja­nja pa­žnja, a re­zul­tat to­ga je na hi­lja­de glad­nih rad­ni­ka ko­ji su osta­li bez po­sla. Pri­tom, po­slo­da­vac im ni­je upla­ći­vao do­pri­no­se na lič­na pri­ma­nja, a mno­gi­ma su osta­li du­žni na de­se­ti­ne za­ra­da.

– Či­nje­ni­ca je da su po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na bi­le ja­ko lo­še za za­po­sle­ne u obla­sti po­ljo­pri­vre­de, du­van­ske i pre­hram­be­ne dje­lat­no­sti. Ta­ko­đe, či­nje­ni­ca je da ni­je­smo ima­li ra­zu­mi­je­va­nja nad­le­žnih, te se sto­ga ni­je­dan pro­blem za­po­sle­nih u toj obla­sti ni­je ri­je­šen, ma ko­li­ko da smo do­pi­sa sla­li – ob­ja­snio je Ba­o­šić.

Pro­šla go­di­na, ka­ko je ka­zao, bi­la je jed­na od go­rih za rad­ni­ke iz te obla­sti ima­ju­ći u vi­du da je čak 300 rad­nih mje­sta za­tvo­re­no.

– Za­tvo­re­na rad­na mje­sta u bje­lo­polj­skom pred­u­ze­ću Eko me­du­za, i to njih 60, za­tim u fa­bri­ci Bje­la­si­ca Ra­da, gdje je isto to­li­ko za­po­sle­nih oti­šlo ku­ća­ma, bez po­sla su osta­li i svi rad­ni­ci u mlje­ka­ri „Ni­ka”, kao i dio rad­ni­ka u Du­van­skom kom­bi­na­tu. Ga­še­nje mlje­ka­re „Ni­ka” po­vu­klo je za so­bom i ga­še­nje pro­iz­vod­nje kod in­di­vi­du­al­nih sto­ča­ra – re­kao je Ba­o­šić.

Na­gla­sio je da se na pri­mje­ru fa­bri­ke Ri­bar­stvo iz Ri­je­ke Cr­no­je­vi­ća naj­bo­lje vi­di ne­bri­ga dr­ža­ve za pred­u­ze­ća od vi­tal­nog zna­ča­ja.

– Pri­je sko­ro dvi­je go­di­ne skup­štin­ski Od­bor za rad je usvo­jio za­ključ­ke ko­ji­ma je tre­ba­lo da se ri­je­ši si­tu­a­ci­ja sa fa­bri­kom Ri­ba­r­stvo, ko­ja je bi­la no­si­lac pri­vred­nog raz­vo­ja tog pod­ruč­ja. Upu­će­ni su za­htje­vi Mi­ni­star­stvu ra­da da se po­ve­že rad­ni staž rad­ni­ci­ma ko­ji su usled ste­ča­ja osta­li na uli­ci, ali upu­ćen je i za­htjev In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­nom fon­du da im se odo­bri kre­dit od 200 hi­lja­da eura ka­ko bi se po­kre­nu­la pro­iz­vod­nja, ali ni to ni­je ura­đe­no, što zna­či da su svi za­ključ­ci bi­li sa­mo for­me ra­di – re­kao je Ba­o­šić.

Sud­bi­na još jed­nog do­bro po­zna­tog do­ma­ćeg bred­na i da­lje je pod zna­kom pi­ta­nja.

– Ci­je­la pri­ča oko fa­bri­ke Bje­la­si­ca Ra­da ne uli­va baš po­zi­ti­vi­zam. Či­nje­ni­ca je da ni­je­su do­bi­li kre­dit iz Abu Da­bi fon­da za raz­voj, ta­ko da je nji­ho­va sud­bi­na pod zna­kom pi­ta­nja. Ja­sno je da ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da se ovoj fa­bri­ci i za­po­sle­ni­ma u njoj po­mog­ne – tvr­di Ba­o­šić.

On je pod­sje­tio i na ak­ci­ju „Ku­puj­mo do­ma­će” ko­ju nji­hov sin­di­kat or­ga­ni­zu­je.

– Ta ak­ci­ja tre­ba i da­lje da tra­je, a vla­sni­ci tr­go­vin­skih la­na­ca u svo­jim po­nu­da­ma tre­ba da nu­de pri­je sve­ga do­ma­će pro­zvo­de pa tek on­da uvo­zne. Ta­ko će­mo sma­nji­ti uvoz onih pro­iz­vo­da ko­jih kod nas ima do­volj­no i za iz­voz, a ka­mo­li za do­ma­ću upo­tre­bu –po­ja­šnja­va Ba­o­šić.

Na sjed­ni­cu po­zva­li Si­mo­vi­ća

Ba­o­šić je ka­zao da će sjed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra Sin­di­ka­ta za du­van­sku, po­ljo­pri­vred­nu i pre­hram­be­nu pro­iz­vod­nju bi­ti odr­ža­na 28. mar­ta. On je na­gla­sio da će se na sjed­ni­ci go­vo­ri­ti o sta­nju u toj obla­sti.

– Na sjed­ni­cu smo po­zva­li, iz­me­đu osta­lih, i mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, kao i pred­stav­ni­ke Pri­vred­ne ko­mo­re i Uni­je po­slo­da­va­ca, ka­ko bi­smo raz­go­va­ra­li o alar­mant­noj si­tu­a­ci­ji u na­šoj obla­sti – po­ru­čio je Ba­o­šić.

Izvor: DAN

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *