OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U BEOGRADU

Na osnovu člana 23. Statuta Saveza sindikata Crne Gore a shodno Odluci br. 02-996/2 i od 28.12. 2015. godine sa   IV redovne  sjednice  Skupštine Saveza sindikata Crne, Savez sindikata Crne Gore

O  G  L  A  Š  A  V  A

P R O D A J U    N E P O K R E T N E    I M O V I N E

Poslovnog prostora u Beogradu, Republika Srbija, Trg Nikole Pašića broj 5, u zgradi Društvenih organizacija i udruženja građana „Dom sindikata“, kao zemljišnoknjižni vlasnik idealnog dijela od 714/16.500, na katastarskoj parceli broj 2863, gradsko građevinsko zemljište ukupno površine 48 ari 85 m2,  KO Stari grad, po listu nepokretnosti 1970.

J A V N I M     P R I K U P L J A N J E M    P I S M E N I H   P O N U D A

1. Opšti uslovi

    1.1. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, stim što su fizička lica dužna da dostave podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte i pismo s ponudom, a pravna lica: naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registra suda kod kojeg je registrovano, ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica, matični broj i PIB, pismo sa ponudom potpisano od lica ovlašćenog za zastupanje.

    1.2. Prodaja će se vršiti putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, sa naznakom „ Ponuda- ne otvaraj“. Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja. Koverat mora biti zatvoren, imati naziv i adresu ponuđača, sa posebnom oznakom Prijava na oglas za kupovinu poslovnog prostora u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 5“. Ponude dostavljene posije ovih rokova neće se razmatrati.

    1.3. Ponude se podnose Savezu sindikata Crne Gore-Komisiji za sprovođenje postupka za prodaju poslovnog prostora, neposredno na arhivi ili preporučenom pošiljkom na adresu Ul. Novaka Miloševa 29/1, Podgorica, Crna Gora.

Ponude upućene preko posrednika treba da sadrže i sudski ovjereno punomoćje za zastupanje.

N A J B O L J E M     P O N U Đ A Č U

     1.4. Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet prodaje, uz uz prethodnu najavu na kontakt tel: (+382) 020 230-547, mob tel (+382) 068 813-414, ili na e-mail sscg.kabinet@t-com .me.

     1.5. Posebno formirana komisija staraće se o sprovođenju postupka po ovom Pozivu, rangiranjem i davanjem predloga za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

     1.6. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

     1.7. Porezi, takse i ostali troškovi zaključenja ugovora o kupoprodaji padaju na teret kupca, najboljeg ponuđača.

     1.9. .Otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama Saveza sindikata Crne Gore, Ul. Novaka Miloševa 29/1, Podgorica.

     1.10.Poslovni prostor se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije.

Savez sindikata Crne Gore zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda.

Sve potrebne informacije vezane za oglas mogu se dobiti na tel. (+382) 020 230-547, mob tel.  (+382) 68 813-414, ili na e-mail sscg.kabinet@t-com.me.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *