PREDSTAVNICI SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA URUČILI VRIJEDNE POKLONE UDRUŽENJU „RASTIMO ZAJEDNO” U DANILOVGRADU

Predstavnici Sekcije žena Sindikata uprave i pravosuđa juče su uručili vrijedne poklone Udruženju djece sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ iz Danilovgrada. Mališani su dobili specijalna pomagala koja su pored predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa obezbijedili i sponzori. Uručivanju donacije prisustvovao je i Branislav Đuranović, predsjednik Opštine Danilovgrada. Lokalna uprava već duže pomaže rad ovog udruženja i posled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ulo­ži­la je zna­čaj­na sred­stva ka­ko bi dje­ca sa ne­kom vr­stom hen­di­ke­pa i nji­ho­vi ro­di­te­lji ima­li ku­tak gdje bi se dru­ži­li i svo­ju dje­cu uklju­či­li u dru­štve­ni ži­vot.

Pred­sjed­ni­ca Sek­ci­je že­na Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Mil­ka Ba­jić na­gla­si­la je da su u pro­te­klih 11 go­di­na pri­ku­pi­li pu­no po­mo­ći za slič­na udru­že­nja i da će na­sta­vi­ti da to ra­de. Po nje­nim ri­je­či­ma dje­ca sa po­seb­nim po­tre­ba­ma i nji­ho­ve po­ro­di­ce su bri­ga svih i tre­ba im po­mo­ći da što lak­še i br­že pre­va­zi­đu sve pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­sre­ću u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu.

– Ova­kve ak­ci­je spro­vo­di­mo u sva­kom gra­du i na­dam se da po­ma­že­mo dje­ci ko­ji­ma je ova­kva vr­sta po­mo­ći neo­p­hod­na – re­kla je Ba­ji­će­va. Ona se za­hva­li­la broj­nim do­na­to­ri­ma ko­ji su odvo­ji­li no­vac za po­ma­ga­la za da­ni­lov­grad­sko udru­že­nje, a po­seb­no je is­ta­kla od­lič­nu sa­rad­nju sa lo­kal­nom upra­vom. 

Pred­sjed­ni­ca da­ni­lov­grad­skog Udru­že­nja Ma­ri­na Klja­jić za­hva­li­la se do­brim lju­di­ma ko­ji uvi­jek ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja za nji­hov rad. Ona je na­gla­si­la da bez po­dr­ške či­ta­ve za­jed­ni­ce ne bi mo­gli da ra­de i da pru­ža­ju ade­kvat­ne uslu­ge dje­ci sa ne­kom vr­stom hen­di­ke­pa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *