NEOPHODNE REFORME ZA VEĆE ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Podsticanje rasta stope zaposlenosti mladih u Crnoj Gori zahtijeva dugoročno planiranje reformi, formiranje povoljnog makroekonomskog okruženja, kao i strategiju ulaganja, ocijenila je koordinator Programa za zapošljavanje mladih u okviru Međunarone organizacije rada (MOR), Sara Elder.

Ona je saopštila da podsticanje rasta zaposlenosti ne predstavlja lak zadatak, naročito kada je potrebno posvetiti pažnju formiranju povoljnog makroekonomskog okruženja za otvaranje novih radnih mjesta.

„Činjenica da samo 25 odsto mladih ljudi radi, zabrinjavajuća je. Ne možemo kao izgovor koristiti to što je većina njih u fazi školovanja“, kazala je Elder na konferenicji za novinare povodom predstavljanja izvještaja MOR-a pod nazivom Tranzicija na tržište rada mladih žena i muškaraca u Crnoj Gori. 

Ona je navela da izvještaj predstavlja istraživanje o prelasku sa školovanja na tržište rada, koji je realizovao Monstat.

„Izvještaj će poslužiti kao dobra osnova za kreiranje takozvane Bijele knjige o zapošljavanju mladih, koju sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja, uz tehničku i ekspertsku podršku MOR-a“, precizirala je Elder.

Ona smatra da bi Vlada trebalo da poveže ambicije mladih ljudi sa produktivnim rješenjem u cilju prevazilaženja brojnih izazova, kao što su ograničene mogućnosti za zapošljavanje, niske zarade i specifične poteškoće sa kojima se suočavaju mlade žene.

„Javne službe za zapošljavanje, sistemi obrazovanja, obuke, politike tržišta rada, socijalna zaštita, kao i informacioni sistemi koji se tiču tržišta rada, oblasti su u kojima je potrebno djelovati“, navela je Elder.

Ona smatra da je zapošljavanje mladih postalo prioritetno pitanje za Vladu i socijalne partnere.

„Otvaranje radnih mjesta za mlade trebalo bi da uključuje i programe učenja, koji su zasnovani na praksi, čime se povezuju sa svijetom rada dok se školuju“, rekla je Elder. 

Ona je kazala da je kombinovanje rada i školovanja olakšavalo prelazak na tržište rada u zemljama EU. 

„Prosječno trajanje prelaza sa školovanja do prvog stabilnog posla iznosi 21 mjesec, što je dug period. To je vrijeme tokom kojeg mladi ljudi moraju da se oslanjaju na porodicu ili na državni sistem ekonomske podrške“, saopštila je Elder.

Prema njenim riječima, ključno pitanje je ocijeniti koje oblasti djelovanja će dovesti do najboljih rezultata za mlade u Crnoj Gori prilikom njihovog uključenja na tržište rada.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku poltiku i finansijski sistem, Vujica Lazović, kazao je da je mladim ljudima potrebno obezbijediti uslove za kvalitetan profesionalni razvoj u cilju stvaranja zdravog tržišta rada.

„Svjesni smo činjenice da, ukoliko želimo da stvaramo zdravo tržište rada, moramo da obezbijedimo adekvatna praktična znanja za studente i da kontinuirano unaprjeđujemo obrazovni sistem“, naveo je Lazović. 

On je podsjetio da stopa nezaposlenosti koja iznosi 16,5 odsto ukazuje na kontinuirani opadajući trend iz godine u godinu, što potvrđuje uspješnost poltike na tom polju.

„Ono što zabrinjava jeste činjenica da za isti period imamo izuzetno visoku stopu nezaposlenosti mladih ljudi, koja iznosi 34,5 odsto“, saopštio je Lazović. 

On je dodao da rješavanje problema nezaposlenosti mladih ljudi postaje ključno pitanje napretka i preduslov ukupnog razvoja države.

„Jedno od rješenja za smanjenje nezaposlenosti mladih je Program za stručno osposobljavanje visokoškolaca, koji je Vlada kreirala 2012. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta, kao i sticanja praktičnog iskustava visokoškolaca“, kazao je Lazović. 

Program je, prema njegovim riječima, naišao na veliko interesovanje poslodavaca i visokošolaca.

„Svjesni smo da je potreban i dodatni napor kroz strukurne reforme koje planiramo da sprovedemo kako bismo trajno riješili problem nezaposlenosti. U tom smislu ćemo redizajnirati program stručnog osposobljavanja“, naveo je Lazović.

On je dodao da je cilj redizajniranja programa stimulacija poslodavaca da zadraže mlade ljude nakon završenog stručnog osposobljavanja.

„Smatram da će to biti najbolji način da pomognemo mladim ljudima da se na pravi način usmjere na početku svoje karijere“, rekao je Lazović.

Ministar rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, kazala je da su ključni izazovi za mlade ljude u Crnoj Gori visok stepen nezaposlenosti i nizak nivo njihove aktivnosti.

„Efekte finansijske krize i turbulencije na tržištu rada, prvi su na svojoj koži osjetili mladi ljudi u regionu i Evropi“, saopštila je Kovačević. 

Ona je podsjetila da je stopa nezaposlenosti mladih ljudi prošle godine iznosila 37,6 odsto i bila je dvostruko veća od opšte stope od 17,5 odsto. 

„Sa druge strane, stopa aktivnosti mladih prošle godine iznosila je oko 30 odsto, dok je opšta bila 53,7 odsto“, navela je Kovačević.

Ona je dodala da otežan ulazak mladih ljudi na tržište rada može imati ozbiljne posljedice po njih, uključujući rizik od siromaštva, gubitak vještina, talenata i energije. 

„Vlada u kontinuitetu podržava i sprovodi politike i programe posvećene obrazovanju i zapošljavanju sa ciljem ulaganja u ljudske resurse, naročito u mlade ljude kao nosioce razvoja svakog sistema“, kazala je Kovačević.

Veliki broj aktivnosti je, kako je navela, usmjeren na ulaganje u programe namijenjene srednjoškolcima, studentima i visokoškolcima kako bi se olakšao proces tranzicije od sistema obrazovanja do tržišta rada.

„Tranzicija od obrazovanja do tržišta rada je konstantan izazov koji zauzima centralno mjesto u politikama Vlade koje se odnose na mlade“, rekla je Kovačević. 

Ona je dodala da je izvještaj snažan vid nadgradnje aktuelnih napora u dijelu politika koje su namijenjene mladima i predstavlja platformu za dodatno jačanje nerazdvojivih oblasti obrazovanja i zapošljavanja. 

Predstavnik Ministarstva prosvjete, Arijana Nikolić Vučinić, saopštila je da je obrazovni sistem neophodno povezati sa poslodavcima kako bi mladi ljudi stekli znanja i vještine koji su potrebni tržištu rada.

„Poslodavci moraju dati input obrazovnom sistemu u cilju dobijanja gotovog proizvoda, odnosno stvaranja dobrog radnika na kraju školovanja“, navela je Nikolić Vučinić.

On je dodala da je Ministarstvo prosvjete prepoznalo nedostatak znanja i vještina mladih ljudi zbog čega se radi na uvođenju prakse srednjoškolaca i studenata.

„Na taj način mladi ljudi u direktnom kontaktu sa poslodavcuima imaju mogućnost da steknu potrebna znanja i vještine“, kazala je Nikolić Vučinić. 

Ona smatra da, u cilju smanjenja stope nezaposlenosti i omogućavanja lakog prelaza iz obrazovnoig sistema na tržište rada, treba stvoriti dobru saradnju između privrede, države i obrazovnog sistema. 

„Samo postavljanjem tog trougla imaćemoi mlade ljude koji su spremni za tržište rada“, zaključila je Nikolić Vučinić.

Izvor: MINA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *